Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad

Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad

Vatikán. Jak stanovil dnešní dekret Apoštolské penitenci-árie, plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům biskupů, diktovaným probíhající pan-demií, která na mnoha mís-tech zakazuje shromažďování většího počtu osob.

Jak pro portál Vatican News vysvětlil vrch-ní penitenciář, kard. Mauro Piacenza, tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spo-jený s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se nejenom rozšiřuje na celý měsíc, nýbrž odpust-ky získatelné v kostele při mši svaté ze slav-nosti Všech svatých a Vzpomínky na věrné ze-mřelé (1.-2.11.), je možné pro duše v očistci obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den v měsíci listopadu, a to za splnění obvyk-lých podmínek.

Kardinál Piacenza dále zdůraznil, že dekret Apoštolské penitenciárie se obrací rovněž ke kněžím, které vyzývá, aby 2. listopadu, na Pa-mátku všech zemřelých, sloužili pokud možno tři mše svaté, jak jim to umožňuje již od roku 1915 konstituce Benedikta XV. Nejvyšší for-mou modlitby za zemřelé je totiž právě mše svatá, a tudíž je žádoucí, aby se jí za pandemic-kých omezení mohlo účastnit co nejvíce věří-cích. Vatikánský tribunál zároveň naléhá na velkorysou službu kněží ve zpovědnicích.

 Zvláštní výjimku předpokládá dekret pro staré a nemocné lidi i všechny, kteří ze závaž-ných důvodů nemohou vycházet z domu, tedy včetně státem nařízené karantény. Tito věřící mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma, pokud se pomodlí před Ježíšovým či Marii-ným obra-zem. Do-poručuje se růženec, litanie, me-ditace nad příslušnými liturgic-kými texty, anebo vykonání ně-kterého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze spl-nit, jakmile to bude možné.

O další výjimce pro diecéze v České republice a přesných podmínkách zís-kání plnomocných odpustků pro duše v očistci informuje předseda České biskupské konferen-ce ZDE:

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

je možné získat už před 1. listopadem

Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemo-hou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé zís-kat již od 25. října do 1. listopadu.

Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026.

Podmínky pro získání plnomocných odpust-ků pro duše v očistci jsou následující:

(1) daný den přijmout eucharistii

(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé

(3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce

(4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

+ Mons. Jan Graubner,

předseda České biskupské konference

Převzato z www.radiovaticana.cz/index.php, článek z 23. 10. 2020 naleznete zde: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31826

a z https://www.cirkev.cz/, článek z 10. 9. 2020 naleznete zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200910plnomocne-odpustky-pro-duse-v-ocistci-je-mozne-ziskat-uz-pred-1-listopadem (www.fatym.com)